Rejestracja

Rejestracja na tej stronie jest łatwa. Po prostu wypełnij pola poniżej, a my natychmiast stworzymy nowe konto dla ciebie.

Szczegóły konta

Szczegóły profilu

Imię i Nazwisko (wymagane)

To pole jest widoczne dla: Wszyscy

Lokalizacja

Kraj pochodzenia instrutkora

To pole jest widoczne dla: Wszyscy Zmień

Kto może zobaczyć to pole?
Zamknij
Kilka słów na swój temat:

Pozwól się poznać.

To pole jest widoczne dla: Wszyscy Zmień

Kto może zobaczyć to pole?
Zamknij

Regulamin

Regulamin Serwisu https://premium.terapiafunkcjonalna.pl

 

 • 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Serwis dostępny pod adresem internetowym premium.terapiafunkcjonalna.pl prowadzony jest przez firmę Feniks Terapia Funkcjonalna Damian Kapturski z siedzibą w Lądku Zdroju, kod pocztowy 57-540, ul. Zdrojowa 16/5, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP: 8811401547, REGON: 020655748.
 2. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki i zasady korzystania z wirtualnej platformy edukacyjnej dostępnej za pośrednictwem strony internetowej premium.terapiafunkcjonalna.pl
 3. Umowa zostaje zawarta z chwilą dokonania Rejestracji i utworzenia Konta na Platformie przez Użytkownika.
 4. Definicje:
  1. Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
  2. Serwis – tematyczny serwis internetowy, udostępniający wirtualną platformę edukacyjną, umożliwiającą zapoznanie się z informacjami na temat wiedzy medycznej z zakresu fizjoterapii i przyłączenie do organizowanych Kursów,
  3. Platforma – wirtualna platforma edukacyjna dostępna za pośrednictwem sieci Internet pod adresem https://premium.terapiafunkcjonalna.pl
  4. Usługodawca – Feniks Terapia Funkcjonalna Damian Kapturski z siedzibą w Lądku Zdroju, kod pocztowy 57-540, ul. Zdrojowa 16/5, (adres do korespondencji: ul. Nad Strumykiem 8/6; Józefosław; 05-509), wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP: 8811401547, REGON: 020655748, adres poczty elektronicznej: kontakt@terapiafunkcjonalna.pl,
  5. Organizator – twórca Kursu, któremu przysługuje wyłączne prawo autorskie organizowanych Kursów, tj. Usługodawca, Firma szkoleniowa lub Trener,
  6. Firma szkoleniowa – firma prowadząca lub udostępniająca autorskie Kursy na Platformie, na podstawie odrębnej umowy z Usługodawcą,
  7. Trener – osoba prywatna prowadząca lub udostępniająca autorskie Kursy na Platformie, na podstawie odrębnej umowy z Usługodawcą,
  8. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Platformy,
  9. Usługi – dostępna na Platformie Serwisu usługa, będąca przedmiotem umowy świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika w oparciu o niniejszy Regulamin,
  10. Umowa – umowa o świadczenie usług w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), zawierana za pośrednictwem Serwisu z Użytkownikiem,
  11. Formularz rejestracji – dostępny formularz, umożliwiający Rejestrację Użytkownika na Platformie,
  12. Rejestracja – wypełnienie Formularza Rejestracji oraz utworzenie Konta,
  13. Hasło – ciąg znaków definiowany przez Użytkownika lub generowany przez Platformę w procesie odzyskiwania hasła,
  14. Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Użytkownika, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Użytkownika,
  15. Nazwa Użytkownika (Login) – indywidualny identyfikator, definiowany przez Użytkownika podczas procesu Rejestracji,
  16. Logowanie – potwierdzenie tożsamości Użytkownika poprzez podanie Nazwy Użytkownika i Hasła,
  17. Klucz dostępu – elektroniczny ciąg znaków w postaci kodu alfanumerycznego, umożliwiający przyłączenie się do udostępnionych Kursów,
  18. Kurs – materiał audiowizualny w tym szkolenia e-learningowe, udostępniane przez Organizatora odpłatnie na Platformie (z wyłączeniem kursów bezpłatnych), w taki sposób, aby każdy Użytkownik mógł uzyskać do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
  19. Szkolenia e-learningowe – przekaz audiowizualny udostępniany przez Usługodawcę odpłatnie na Platformie, realizowany na żywo lub w formie odtwarzania Kursu za pomocą technologii, która umożliwia obustronną komunikację między Organizatorem, a zarejestrowanymi Użytkownikami,
  20. Projekcja – odtworzenie Kursu przy pomocy transmisji w technologii przesyłu strumieniowego, realizowanego na Platformie lub źródła zewnętrzne udostępnione przez Serwis Użytkownikowi,
 5. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie, może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje Użytkownikom przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania.
 6. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Użytkownika, przysługujących im na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 7. Usługodawca udostępnia niniejszy Regulamin nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

 

 • 2. ZASADY KORZYSTANIA Z PLATFORMY EDUKACYJNEJ SERWISU

 

 1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Platformy w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych osób trzecich.
 2. Użytkownik ma prawo do korzystania z Platformy na zasadach ustalonych w niniejszym Regulaminie.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania obowiązującego prawa polskiego i podania prawdziwych, zgodnych ze stanem faktycznym danych osobowych (imię i nazwisko, adres e-mail) oraz ochrony swoich danych identyfikacyjnych (nazwy użytkownika oraz hasła).
 4. Platforma dostępna jest dla każdego Użytkownika, przy czym dostęp do poszczególnych Kursów może być odpłatny. Darmowe kursy są udostępniane nieodpłatnie lecz mogą wymagać podania Klucza dostępu.
 5. Niektóre darmowe kursy dopuszczają logowanie przez osoby nieposiadające Konta na Platformie – opcja „Zaloguj jako gość”.
 6. Niedozwolone jest umieszczanie i przesyłanie przez Użytkownika treści o charakterze erotycznym czy pornograficznym, naruszających zarówno normy prawne, moralne, treści obrazujących lub propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną lub filozoficzną etc.), naruszających dobra osobiste lub obrażających godność innych osób.
 7. Niedozwolone jest umieszczanie i przesyłanie przez Użytkownika treści sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami, w szczególności naruszających dobra osobiste lub obrażających godność innych osób, a także treści mających charakter SPAMu, np. linków zawierających adresy innych stron internetowych, nielegalne oprogramowania lub informację na temat ich pozyskania.
 8. Nieznajomość obowiązujących reguł nie zwalnia Użytkownika od odpowiedzialności w sytuacji gdy łamie postanowienia niniejszego Regulaminu.
 9. Usługodawca zastrzega sobie prawo do stosowania pouczeń, czasowego zawieszania, a w ostateczności usuwania Kont Użytkowników Platformy Serwisu, którzy mimo stosowania uprzednich ostrzeżeń, swym działaniem łamią postanowienia niniejszego Regulaminu, utrudniają korzystanie z Platformy innym Użytkownikom, wykorzystują Usługi świadczone w ramach Serwisu niezgodnie z ich przeznaczeniem lub naruszają przepisy obowiązującego na terenie RP prawa.
 10. Użytkownik korzystający z Usług, zobowiązany jest do powstrzymywania się od kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania, transmitowania lub wykorzystywania w inny sposób jakichkolwiek treści i baz danych udostępnionych na Platformie Serwisu, za wyjątkiem korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku.
 11. Każdy Użytkownik może zgłaszać za pośrednictwem adresu e-mail: kontakt@terapiafunkcjonalna.pl, wszelkie treści i działania, które w sposób rażący naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu.
 12. Warunkiem technicznym, koniecznym do korzystania z Usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie, jest dostęp przez Użytkownika do komputera, przeglądarki internetowej obsługującej dokumenty HTML oraz sieci Internet.
 13. Informacje, porady, odpowiedzi Organizatorów ani jakiekolwiek inne informacje zawarte na Platformie, nie są oficjalnym stanowiskiem Usługodawcy, chyba że zostało to inaczej
 1. Korzystanie z Platformy odbywa się wyłącznie na ryzyko Użytkownika i koszt związany z połączeniem Użytkownika z Platformą oraz dostępem do Kursu.

 

 

 • 3. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

 

 1. UTWORZENIE KONTA
  1. Warunkiem rozpoczęcia świadczenia Usług przez Usługodawcę w pełnym zakresie funkcjonalności Serwisu jest prawidłowe dokonanie Rejestracji.
  2. Rejestracja w Serwisie może zostać dokonana za pośrednictwem Formularza Rejestracji.
  3. Po wypełnieniu Formularza rejestracji, Usługodawca wysyła na wskazany przez Użytkownika adres e-mail wiadomość zawierającą link aktywacyjny dla Konta. Aktywacja Konta następuje po kliknięciu przez Użytkownika w link aktywacyjny, który jest potwierdzeniem założenia Konta,
  4. Użytkownik dokonując Rejestracji na Platformie Serwisu oświadcza, iż jest uprawniony do zawarcia Umowy, a podane przez niego dane osobowe są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym oraz nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,
  5. Usługodawca po dokonaniu prawidłowej Rejestracji utworzy dla Użytkownika Konto.
  6. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta za pomocą Nazwy użytkownika i Hasła dostępu.
  7. Usługodawca może odmówić utworzenia Konta, zablokować lub usunąć istniejące Konto, jeżeli poweźmie uzasadnioną, wiarygodną informację, że Użytkownik działa w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste lub uzasadnione interesy osób trzecich. O powyższym fakcie Usługodawca poinformuje Użytkownika niezwłocznie pocztą elektroniczną na wskazany podczas Rejestracji adres e-mail. Użytkownikowi nie przysługuje rekompensata z tytułu braku dostępu do opłaconych Kursów. Odblokowanie Konta może nastąpić po pisemnym oświadczeniu o przestrzeganiu Regulaminu.
  8. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na skutek ujawnienia hasła dostępu do Konta.
  9. Wypełnienie Formularza rejestracji oraz utworzenie Konta jest tożsame z zapoznaniem się przez Użytkownika z treścią niniejszego Regulaminu oraz jego akceptacją.

 

 1. ZAWARCIE I ROZWIĄZANIE UMOWY
  1. Umowa zostaje zawarta z chwilą dokonania Rejestracji i utworzenia Konta przez Użytkownika na Platformie Serwisu.
  2. Użytkownik ma prawo rozwiązać Umowę o świadczenie Usług drogą elektroniczną oraz zażądać usunięcia jego Konta z bazy Użytkowników Platformy wysyłając drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@terapiafunkcjonalna.pl informację o następującej treści: „Proszę o wyrejestrowanie mnie z bazy użytkowników premium.terapiafunkcjonalna.pl. Przesyłając niniejszą decyzję, świadomy/a jestem, iż nie będę mógł/a otrzymać ponownie swojego loginu oraz usunięcie mnie z bazy danych jest nieodwracalne i skutkuje utraceniem dostępu do opłaconych kursów.”
  3. Żądanie usunięcia Konta Użytkownika jest równoznaczne z rezygnacją z dalszego korzystania z Usług, co do których posiadanie Konta na Platformie Serwisu jest niezbędne oraz usunięciem wszystkich danych powiązanych z tym Kontem, zgromadzonych w Serwisie.

 

 1. ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ SERWIS POLEGA NA:
  1. umożliwieniu prowadzenia Konta na Platformie Serwisu,
  2. udostępnianiu Kursów na Platformie Serwisu,
  3. możliwości przeglądania i komentowania udostępnianych Kursów,

 

 1. Warunkiem dostępu do płatnych Kursów jest złożenie przez Użytkownika zamówienia za pośrednictwem serwisu premium.terapiafunkcjonalna.pl  i dokonanie płatności za wykupiony Kurs.

 

 1. UDOSTĘPNIANIE KURSÓW
  1. Kursy udostępniane są Użytkownikowi, po utworzeniu dla niego Konta oraz pomyślnym zawarciu Umowy z Usługodawcą według zasad określonych w niniejszym dokumencie.
  2. Projekcja Kursów odpłatnych możliwa jest automatycznie lub po wprowadzeniu przez Użytkownika Klucza dostępu.
  3. Parametry jakości Projekcji są uzależnione od przepustowości internetowej sieci pośredniczącej pomiędzy Usługodawcą, a Użytkownikiem oraz innych czynników niezależnych od Usługodawcy.
  4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych Kursów lub ich elementów z oferty.
  5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia plików z przyczyn od niego niezależnych.
  6. Wraz z pierwszym odtworzeniem Kursu, Użytkownik uzyskuje niewyłączną, nieprzenoszalną i bez prawa sublicencjonowania (w tym bez prawa upoważniania innych osób do korzystania z treści w zakresie udzielonej licencji) licencję do korzystania z Kursu poprzez jego Projekcję.
  7. Użytkownik uzyskuje dostęp do Kursu poprzez uruchomienie Projekcji Kursu w formie transmisji w technologii przesyłu strumieniowego.
  8. Dostęp do Kursów aktywny jest przez 60 dni od zawarcia Umowy. Po tym okresie, jeśli informacja handlowa nie stanowi inaczej, Użytkownik utraci możliwość dostępu do Kursów.
  9. Usługodawca uprawniony jest do zaprzestania udostępniania Platformy po zakończeniu wszystkich odbywających się Kursów lub nie wcześniej niż 60 dni po ostatnim opłaceniu Kursu i uprzednim poinformowaniu o tym fakcie Użytkowników.

 

 

 • 4. REKLAMACJE

 

 1. Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli Usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Usługodawcę lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko Użytkownika, jego adres poczty elektronicznej e-mail oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.
 3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Usługodawca zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 4. Usługodawca zobowiązany jest zająć stanowisko co do złożonej przez Użytkownika reklamacji w przeciągu 14 dni od zgłoszenia.
 5. Brak odpowiedzi ze strony Usługodawcy po upływie wskazanego w pkt 4 niniejszego paragrafu terminu skutkuje uznaniem reklamacji za uzasadnioną.
 6. Powyższe, dotyczy wyłącznie Użytkowników będących Konsumentami w rozumieniu Kodeksu cywilnego (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93).
 7. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail wskazany przez Użytkownika.
 8. Reklamacje należy zgłaszać na adres e-mail: kontakt@terapiafunkcjonalna.pl.

 

 

 • 5. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Użytkownik, wypełniając Formularz rejestracji i zakładając Konto, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Usługodawcę, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883).
 2. Użytkownik ma możliwość dostępu do dotyczących go danych osobowych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia z bazy Usługodawcy, bezpośrednio za pośrednictwem Konta lub pod adresem e-mail: kontakt@terapiafunkcjonalna.pl
 3. Dane osobowe są przetwarzane przez Usługodawcę wyłącznie w celu prawidłowej realizacji świadczenia Usług.
 4. Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane przez Usługodawcę Organizatorom Kursu. Użytkownik wyraża zgodę na udostępnianie Firmie szkoleniowej lub Trenerowi jego danych osobowych w celu przeprowadzenia Kursu, a co za tym idzie prawidłowego wykonania Usługi za pośrednictwem Platformy.
 5. Dane osobowe Użytkownika, mogą zostać udostępnione innym osobom lub instytucjom dla celów marketingowych, tylko i wyłącznie po uprzednim uzyskaniu wyraźnej zgody Użytkownika.
 6. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych Użytkownika znajdują się w dokumencie Polityka prywatności.

 

 • 6. PRAWA AUTORSKIE

 

 1. Wszelkie Kursy udostępniane na Platformie Serwisu, podlegają ochronie prawnej wynikającej z osobistych oraz majątkowych praw autorskich, które należą bezpośrednio do Organizatorów Kursu.
 2. Zabrania się kopiowania oraz rozpowszechniania Kursów znajdujących się na Platformie Serwisu. Powyższe dotyczy przede wszystkim wszelkich treści pisanych jak i zdjęć, układów i kompozycji elementów, znaków towarowych i materiałów graficznych, a także materiałów audiowizualnych.
 3. Zabronione jest jakiekolwiek agregowanie i przetwarzanie danych oraz innych informacji dostępnych na Platformie Serwisu w celu ich dalszego udostępniania osobom trzecim w ramach innych serwisów internetowych jak i poza Internetem. Zabronione jest również wykorzystywanie oznaczeń Platformy Serwisu, w tym charakterystycznych elementów grafiki, w ramach własnych usługowych serwisów internetowych.
 4. Wykorzystanie wymienionych powyżej materiałów bez pisemnej zgody Usługodawcy lub Organizatora Kursu, jest niezgodne z prawem i może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania cywilnego oraz karnego przeciwko dopuszczającym się tego procederu.

 

 

 • 7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 

 1. Usługodawca nie gwarantuje, że rezultat poszukiwań i pozyskane za pośrednictwem Kursów informacje, sprostają oczekiwaniom Użytkownika co do ich merytorycznej zawartości i przydatności.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody (zdrowia, mienia) powstałe w wyniku wykorzystywania udostępnionych na Platformie edukacyjnej Serwisu Kursów, w sposób sprzeczny z prezentowaną w nich wiedzą, niniejszym Regulaminem lub przepisami prawa.
 3. Wszelkie uwagi i roszczenia związane z organizowanymi Kursami należy kierować bezpośrednio do Organizatorów tych Kursów.
 4. Organizator ponosi pełną prawną i finansową odpowiedzialność udostępniony Kurs.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści udostępniane przez Użytkowników za pośrednictwem Usług, które to treści naruszają prawo lub chronione prawem dobra osób trzecich.
 6. Ponadto, Usługodawca nie odpowiada za problemy bądź przerwy w działaniu sieci Internet, które uniemożliwiają Użytkownikowi korzystanie z Usług. W szczególności Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za straty poniesione przez Użytkownika w wyniku utraty danych lub niemożliwości przesyłu danych, które spowodowane były przez przerwy w dostępnie do Platformy Serwisu.
 7. W przypadku awarii systemu umożliwiającego dostęp do Kursów, Usługodawca zobowiązuje się przesłać Użytkownikowi za pośrednictwem poczty elektronicznej specjalnie wygenerowany link, umożliwiający zapisanie wykupionego Kursu na komputerze Użytkownika. Link przesłany zostanie w ciągu 2 dni roboczych od momentu poinformowania Usługodawcy o braku dostępu do wykupionych w ramach Platformy Serwisu Kursów.
 8. Usługodawca nie ponosi wobec Użytkowników naruszających Regulamin odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia Usług, w tym na skutek usunięcia Konta Użytkownika naruszającego Regulamin.
 9. Działanie niezgodne z niniejszym Regulaminem rodzi po stronie Użytkownika odpowiedzialność i obowiązek naprawienia powstałej szkody na zasadach ogólnych.

 

 

 • 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Usługodawca zobowiązuje się do zachowania należytej staranności podczas świadczenia Usług.
 2. Prawa i obowiązki Użytkownika nie podlegają przeniesieniu na osobę trzecią, bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości Platformy, dokonywania w niej zmian i modyfikacji lub zawieszenia i wycofania danego elementu z Platformy Serwisu.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu z Platformy Serwisu, spowodowanych pracami konserwacyjnymi, pracami nad polepszeniem jej funkcjonalności i jej serwisem technicznym. Jednocześnie Usługodawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.
 5. Użytkownik oświadcza, iż nie będzie rościł sobie żadnych praw w związku z ograniczeniem dostępu do Platformy Serwisu, o którym mowa w powyższym punkcie.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie od momentu ich publikacji na Platformie Serwisu. Wszelkie czynności dokonane przez Użytkowników przed zmianą Regulaminu, będą rozpatrywane według obowiązujących wówczas zapisów. Użytkownik, który nie wyraża zgody na nowy Regulamin, może zaprzestać korzystania z Platformy Serwisu.
 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usuwania treści naruszających postanowienia niniejszego Regulaminu.
 8. Usługodawca może zawierać z Firmami szkoleniowymi i Trenerami odrębne umowy, których postanowienia są nadrzędne względem niniejszego Regulaminu.
 9. Wszelkie spory między stronami rozstrzygane będą w sposób polubowny, jednakże w przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, Sądem właściwym do rozpatrywania sporu jest Sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.
 10. Przepisu 8 pkt 9 nie stosuje się do konsumentów w rozumieniu Kodeksu cywilnego (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93).
 11. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 12. Niniejszy Regulamin regulowany oraz interpretowany jest według przepisów prawa obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej.
 13. Regulamin obowiązuje od dnia 10 sierpnia 2017 roku.

 

Zapoznałem/ -am się z regulaminem i akceptuje jego postanowienia.
Wszelkie prawa zastrzeżone ©2021 Polityka Plików Cookie | Regulamin Serwisu | Polityka Prywatności